Våra böcker

Ämnesvis - Finland

Finlands svenska litteraturhistoria, I

Finlands svenska litteraturhistoria 1
Första delen: Åren 1400-1900

"Finlands svenska litteraturhistoria" är det första översiktsverket om den svenska litteraturen i Finland från medeltiden till vår tid. Verket omfattar två band där det första avhandlar tiden fram till 1900-talets början och det andra 1900-talet samt en biografisk uppslagsde...läs mer 

Hjärtats rum

Hjärtats rum
Valda dikter 1962-2012

Mellan Claes Andersson första diktsamling Ventil (1962) och den nyskrivna samlingen Jag älskar dig med mina höstliga dimmor ligger femtio är av poesi. Tua Forsström, som också skrivit förordet i denna bok, har gjort ett generöst urval om cirka 150 dikter. Många av Claes And...

Claes Andersson

läs mer 

Konsten att leva i Finland

Konsten att leva i Finland

Sjöar, öar, skogar, snö och is: Finland är utan tvivel ett naturkärlekens land, som på sidorna i den här boken ger prov på konsten att leva lyckligt och ljust. Från trähusen i städerna i söder till skapelser av gårdagens och dagens stora arkitekter, från öarna i skärgården ö...

Tim Bird Ingalill Snitt

läs mer 

Finlands svenska litteraturhistoria, II

Finlands svenska litteraturhistoria 2
Andra delen: 1900-talet. Uppslagsdel.

"Finlands svenska litteraturhistoria" är det första översiktsverket om den svenska litteraturen i Finland från medeltiden till vår tid. Verket omfattar två band där det första avhandlar tiden fram till 1900-talets början och det andra 1900-talet samt en biografisk uppslagsde...

Michel Ekman

läs mer 

Dagligt liv i S:t Petersburg

Dagligt liv i St Petersburg
Bland kejsarens finländska undersåtar

Dagligt liv i S:t Petersburg är en samling ögonvittnesskildringar från 1800-talet och början av 1900-talet av Finlands kontakter med och finländarnas liv i S:t Petersburg, »Finlands näst största stad«. Personhistoriska dokument och tidningsartiklar belyser finländarnas liv...

Max Engman

läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige 1

svenskt i finland 1
Dialog och särart. Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid.

Ömsesidiga influenser mellan först rikshalvorna, senare staterna Sverige och Finland har påverkat utvecklingen i vartdera landet. Här får vi i ett antal artiklar läsa bl.a. om hur savolaxare koloniserade skogsområdena i Värmland och Dalarna under 1500- och 1600-talen, hur pi...läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige 2

svenskt i finland 2
Mellan majoriteter och minoriteter. Om migration, makt och mening.

Redaktörer Marianne Junila och Charles Westin

Relationerna mellan finnar, svenskar, finlandssvenskar och sverigefinnar under 1900-talets senare del är det övergripande temat för artiklarna i denna bok. I bokens första del behandlas den omfattande emigrationen från Fin...läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige del 3

svenskt i finland 3
Från olika till jämlika. Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet. Del III i serien Svenskt i Finland - Finskt i Sverige

Redaktörer Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman

Sverige och Finland är i dag i stort sett jämbördiga, små öppna ekonomier. Artiklarna i den här boken visar hur ekonomierna utvecklades under 1900-talet.
I boken påvisas att företagen i de båda länderna ofta har s...läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige 4

Svenskt i Finland 4
Ordens makt och maktens ord

Språket i samhället studeras ur olika aspekter i denna bok: som kommunikationsmedel, som redskap i identitetsbygget, som vapen i ideologisk kamp och politisk propaganda. Vi använder också språket - benämningar och kategoriseringar - för att gestalta världen omkring oss. Språ...läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del I

Biografiskt lexicon 1
Svenska tiden

Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsspannet i del 1 sträcker sig från 1100-talet och Sankt Henrik till personerna bakom hjältarna i Fänrik Ståls sägner, och omfattar alltså den tid Finland var en del av det svenska rik...läs mer 

Havet, handeln och nationen

Havet, handeln, nationen
Släkten Donner i Finland 1690-1945

En fascinerande släktsaga från Jochim Donners ankomst till den svensk staden Nyen (nu Sankt Petersburg) på 1600-talet och fram till dramatiken under andra världskriget. De äldsta generationerna var handelsmän i Österbotten, med tiden blev Donners en av landets främsta kultur...

Julia Dahlberg Joachim Mickwitz

läs mer 

Anteckningar om Mannerheim

Anteckningar om Mannerheim

"Att följa Mannerheim är att jaga en skugga eller ett fotografi som långsamt förlorar sina färger", inleder Jörn Donner sin bok om Finlands mesta ryktbara personlighet, den gåtfulle fältmarskalken som ledde landet under tre krig. Mannerheims gloria bleknar inte, även om h...

Jörn Donner

läs mer 

Finlands svenska litteratur 1900-2012

Finlands svenska litteraturhistoria

Denna bok följer den finlandssvenska litteraturens utveckling från sekelskiftets litterära nystart till dagens författare som Monika Fagerholm och Kjell Westö. Den finlandssvenska litteraturens relationer till det finska Finland och till Sverige uppmärksammas. Utges i samar...

Michel Ekman

läs mer 

Gränsfall

Gränsfall
Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920

Gränsfall" är en bok om hemliga kontakter strax efter ryska revolutionen, mellan Finland och Rådsryssland och mellan övriga världen och Rådsryssland via Finland. Kontakterna koncentrerades till Karelska näset och bron över Systerbäck. De första åren efter revolutionen kännet...

Max Engman

läs mer 

Fänrikens marknadsminne

Fänrikens marknadsminne
Finska kriget och dess följder i eftervärldens ögon

Kriget 1808-1809 är en central vändpunkt i Finlands, Sveriges och Rysslands historia. Avsikten med den här samlingen uppsatser är att granska hur kriget har sett ut i eftervärldens ögon och hur det har använts i den historiska och politiska argumentationen i de berörda lände...

Max Engman

läs mer 

Ett långt farväl

Ett långt farväl
Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809

Året 1809 innebar den hårdaste freden i svensk historia, riket förlorade i runt tal en tredjedel av sin befolkning och areal, dynastin och författningen, Stockholm blev en stad vid gränsen.
Efter drygt sex sekler av med Sverige gemensam historia övergick Finland till att ...

Max Engman

läs mer 

Språkfrågan

Språkfrågan
Finlands svenska historia, del 3

I Språkfrågan, del tre av Finlands svenska historia, behandlar Max Engman de tre språken i storfurstendömet Finland – svenska, finska och ryska. Mycket av Finlands 1800- och 1900-tal handlar om det svenska arvet: hur det förvaltades, förkovrades, förskingrades ...

Max Engman

läs mer 

September 1808

September 1808

September 1808 är en dramatisk månad i Österbotten. I bakgrunden mullrar de stora europeiska napoleonkrigen. I Oravais och vid Jutas drabbar svenska trupper samman med ryskaförföljare i två av krigets mest kända slag.
Med hjälp av samtida ögonvittnesskildringar letar Nls ...

Nils Erik Forsgård

läs mer 

Alldeles hemlikt

Alldeles hemlikt
Georg August Wallins Egypten 1843-1845

Georg August Wallin (1811-1852) var en av Finlands mest framstående vetenskapsmän och forskningsresande under mitten av 1800-talet, och tack vare sina banbrytande insatser inom arabisk filologi blev han känd i de vetenskapliga kretsarna i hela Europa. Under åren 18431845 gjo...

Sofia Häggman

läs mer 

Rikssprängningen som kom av sig

Riksspänningen som kom av sig

1809 klövs Sverige. Finland förenades med Ryssland, Norge fem år senare med den avmagrade Moder Svea. Två unioner med uppenbara bröllopsbesvär tillkom. Nationalstaterna växte sig starka, äktenskapen sprack. Finland och Sverige, som aldrig utgjort någon union, fann sig inte i...

Torkel Jansson

läs mer 

Blick på Finlands historia

Blick på Finlands historia

En koncentrerad framställning av Finlands historia som klargör såväl huvudlinjerna i landets politiska historia som dess ekonomiska och kulturella utveckling. Författaren belyser i synnerhet händelserna efter 1809 och landets utveckling efter självständighetsförklaringen. B...

Matti Klinge

läs mer 

Detta folk av barbarer och skorpioner

Detta folk av barbarer och skorpioner
Finlands svenska och ryska tid

Till sist läto de döpa sig, de av dem som fanns kvar. Ja så skriver den medeltida krönikören helt aningslöst om resultatet av svenskarnas första korståg till Finland på 1100-talet: finnarna hade blivit delaktiga av den västerländska kulturens välsignelser.
De var måttl...

Birgitta Kurtén

läs mer 

Anpassning, förhandling, motstånd

Anpassning, förhandling, motstånd
Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620

Kvinnornas roll i det tidigmoderna samhället tecknas i denna bok utifrån flera generationer kvinnor i släkten Fleming. Denna högadliga släkt, med stora egendomar i sydvästra Finland, på Åland och i Mälardalen, utövade inflytande över rikspolitiken under hela 1500-talet och v...

Anu Lahtinen

läs mer 

Finland 1944

Finland 1944
Krig. Samhälle. Känslolandskap

""Mannerheim hade bjudit ministrarna Väinö Tanner och Rudolf Walden till en supé kvällen den 6 februari i sin järnvägsvagn. Trots att bombardemanget var i full gång gav Mannerheim order åt sin chaufför att köra genom den bomb- och eldhärjade staden för att hinna på plats i t...

Henrik Meinander

läs mer 

Finlands historia

Finlands historia
Linjer, strukturer, vändpunkter

Finlands utveckling från en hednisk stamkultur i utkanten av Europa till ett av världens ledande IT-samhällen är en hisnande berättelse. Över ett halvt millenium som en del av det svenska riket, drygt hundra år som ett ryskt storfurstendöme, därefter självständigheten och EU...

Henrik Meinander

läs mer 

Nationalstaten

Nationalstaten
Finlands svenska historia, del 4

I del 4, Nationalstaten, skildrar Henrik Meinander hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Utvecklingen sedan 1980-talet har inneburit en återhämtning för det svenska, som dock på senare tid blivit för...

Henrik Meinander

läs mer 

De finska romernas historia

De finska romernas
Från svenska tiden till 2000-talet

Fram till senare tiders invandring är Finland det land som haft den största romska befolkningen i Norden. Ändå har romerna länge varit så gott som osynliga i historieforskningen. Detta omfattande och internationellt banbrytande verk behandlar de finska romernas historia, spr...

Panu Pulma (red.)

läs mer 

Eliten, riket och riksdelningen

Eliten, riket och riksdellningen
Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720-1820

Freden i Fredrikshamn 1809, då det svenska riket delades i två delar och Finland blev en självstyrande del av det ryska imperiet, är en av de viktigaste händelserna i Nordens historia. När riksgränserna drogs på nytt tvingades officerare, ämbetsmän och präster verksamma i Fi...

Jan Samuelsson

läs mer 

Den vita segerns svarta skugga

Den vita segerns svarta skugga
Finland och inbördeskriget 1918

Det finska inbördeskriget 1918 är det blodigaste i Västeuropas historia. En lika stor andel av befolkningen dödades som under och efter det spanska inbördeskriget. Den lagliga, vita, regeringen uttalade redan från början att man hade för avsikt att förvandla de röda till en ...

Bjarne Stenquist

läs mer 

Sveriges österland

Sveriges österland
Finlands svenska historia I. Från forntiden till Gustav Vasa

""Sveriges Österland"" handlar om Finlands förhistoria, medeltid och 1500-tal. Svenskarna och det framväxande svenska riket etablerade sig öster om Bottniska viken och de områden som först kallades "Österland" blev "Finland" och småningom en integrerad del av ett nordiskt ku...

Kari Tarkiainen

läs mer 

Finlands krönika 1860-1878

Finlands krönika 1860-1878

Zacharias Topelius var under 1800-talets sista årtionden en av de allra mest sålda författarna i Sverige och Finland. Hans historiska skildringar, Fältskärns berättelser och Vinterkvällar fanns i nästan varje hem och Läsning för barn präglade den växande generationen. Topel...

Zacharias Topelius

läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del 2

Biografiskt lexicon 2
Ryska tiden

Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsepoken bandet omspänner är 1800-talet fram till Finlands självständighet 1917. Här finns artiklar såväl om den berömde polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld som om gymnastikpionjäre...läs mer 

Finland framställdt i teckningar

Finland framställt i teckningar

Detta är Zacharias Topelius första stora skildring av Finland, av folket, landet och historien. Här återspeglas 1840-talets upptäckt av den finska kulturens egenart, från folkdiktningens mytiska forntid till aktuella samhällsfrågor. Med 120 litografier bidrog landets konstnä...

Zacharias Topelius

läs mer 

Noveller

Noveller (Topelius)
Zacharias Topelius samlade skrifter IV

Zacharias Topelius var 23 år när han blev redaktör för Helsingfors Tidningar och började förverkliga ambitiösa planer på tidningens litterära innehåll: Bort med översättningslitteraturen och fram för en prosa förankrad i miljöer som läsarna kände till och kunde identifiera s...

Zacharias Topelius

läs mer 

En resa i Finland

En resa i Finland
Zacharias Topelius skrifter XIII

Finlands utsatta läge, beskrivningen av det finska folket, landhöjningen, skogsskövlingen och djurskyddet är motiv som Zacharias Topelius behandlar i bildverket En resa i Finland. Finlands viktigaste samtida konstnärer medverkade med genrebilder och kulturlandskap målade enk...

Zacharias Topelius

läs mer 

Hertiginnan af Finland

Hertiginnan af Finland
och andra historiska noveller

Hertiginnan af Finland (1850) innehåller både en skildring av Hattarnas krig och romantiska förvecklingar. De tre andra novellerna utspelar sig under Gustav III:s krig. De fyra verken skrevs mellan 1846 och 1856. Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller är del V ...

Zacharias Topelius

läs mer 

Sophie Creutz och hennes tid

Sophie Creutz och hennes tid
Adelsliv i 1700-talets Finland

I "Sophie Creutz och hennes tid" får vi stifta bekantskap med 1700-talets historia, livsstil och tankevärld utgående från några adelsfamiljers öden i Finlands oroliga sydöstra hörn. I centrum står grevinnan Sophie Creutz vars livsberättelse boken återskapar på ett sätt som ö...

Kirsi Vainio-Korhonen

läs mer 

Riksdelen

Riksdelen
Stormakt och rikssprängning. 1560-1912

Riksdelen" handlar om Finlands svenska historia, från Erik den XIV:s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till 1812, när Finland inte längre var en del av det svenska riket. Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med särskild tonvikt på d...

Nils Erik Villstrand

läs mer 

Jättens andedräkt

Jättens andedräkt
Finlandsfrågan i svensk politik 1809-2009

Förlusten av Finland 1809 ställde Sverige inför frågor som vi fortfarande söker svaren på idag 2009. Hur bör vi ställa oss till det grannland som vi fått mellan oss och Ryssland? Först storfurstendömet 1809-1917, sedan det självständiga Finland efter 1917, efter 1995 också v...

Krister Wahlbäck (1937 - 2013)

läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del 3

Biografiskt lexicon 3
Republiken, A-L

Detta personhistoriska verk presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volymerna 3 och 4 omfattar tiden från 1917 då Finland blev en självständig republik fram till i dag. Här ingår personer och som utfört sitt livsverk eller sina viktigaste insatser på olika...läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del 4

Biografiskt lexikon 4
Republiken, M-Ö

Detta personhistoriska verk presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volymerna 3 och 4 omfattar tiden från 1917 då Finland blev en självständig republik fram till i dag. Här ingår personer och som utfört sitt livsverk eller sina viktigaste insatser på olika...läs mer 

Furstar och folk i Åbo 1812

Furstar och folk i Åbo

I augusti 1812 möttes Alexander I och Karl Johan i Åbo. De båda furstarna kom här överens om hur de tillsammans skulle bekämpa Napoleon och hans stora armé. Mötet hade betydelse för hela Europas framtid och blev en hörnsten i 1812 års politik. Alexander hade besökt stade...

Nils Erik Villstrand

läs mer 

Krigets barn

Krigets barn
I Finland - till Sverige

Barns upplevelser i krig är sorgligt nog ett ämne som ständigt är aktuellt. Under andra världskriget fick många finländska barn lämna sina hem och 70 000 skickades till Sverige och Danmark. Det har kallats för världens största barnförflyttning. Den här boken skildrar detta k...läs mer