Våra böcker

Ämnesvis - Kulturhistoria

Levande ansikten

Levande ansikten
Essäer i blandade ämnen från pindaros till vår tid

Stig Strömholm har samlat ett antal lärda artiklar i olika ämnen, alltifrån den beotiske skalden Pindaros på 500-talet f.Kr. och andra klassiker, fram till utredning av begreppet "det moderna". Däremellan handlar det om Bibelns roll i europeisk kultur, om franska revolutione...läs mer 

Spansk öppning

Spansk öppning
Essäer om spaniens och latinamerikas litteratur

I över femtio år har Knut Ahnlund intresserat sig för spanskspråkig litteratur. Han har introducerat författarskap och även översatt spanskspråkig litteratur. I denna essäsamling möter vi författarnamn som Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Márq...

Knut Ahnlund

läs mer 

Poeten och sophelikoptern

poeten och sophelikoptern
Gunnar Ekelöf, folkhemmet och vetenskapen

Gunnar Ekelöfs dikt Till de folkhemske är ofta citerad och åberopad. Men någon djupgående studie över författarens samhällssyn har inte blivit skriven förrän nu. David Andersson understryker att Ekelöfs folkhemskritik förtjänar att tas på allvar. Och han reflekterar över...

David Andersson

läs mer 

Timmarna vid fönstret

Timmarna vid fönstret
En essä om Arthur Koestler

Med romanen Natt klockan tolv på dagen - en avslöjande skildring av 1930-talets Sovjet - fick ex-kommunisten Arthur Koestler sitt genombrott. Genom sin skarpsinniga kritik av totalitära ideologier fick han under 1940- och 50-talen ett stort inflytande över den politiska deba...

David Andersson

läs mer 

Lyckan kommer - lyckan går

Lyckan kommer lyckan går
Tankar, ord och föreställningar om lyckan

Kungl. bibliotekets databas Libris ger över 500 träffar på sökordet »lycka« enbart i svenska boktitlar. Det visar hur frestande det är för både skönlitterära författare och faktaskribenter att bruka ordet »lycka« som lockbete för att vinna läsare. Den här boken är inte något...

Nils-Arvid Bringéus

läs mer 

För efterkommande

För efterkommande
Vetenskapsakademiens medaljer 1747-2007

Grundandet av Kungl. Vetenskapsakademien 1739 innehöll den ädla förhoppningen att frukterna av ledamöternas ansträngningar skulle skördas - om inte i samtiden så av eftervärlden. Som emblem valdes »gubben som gräver«: en gammal man som planterar en dadelpalm med omskriften »...läs mer 

Operavärldar

Operavärldar
Från Monteverdi till Gershwin

Opera är mycket: berörande musik, starka berättelser, effektfullt skådespeleri, praktfulla kostymer och kulisser. För den som vill utvidga sina kunskaper och fördjupa sin upplevelse av allt detta erbjuder Operavärldar från Monteverdi till Gershwin ett ymnighetshorn. Ledande ...läs mer 

I trädgården, i biblioteket, i världen

Festskrift till Rainer Knapas

Drömmar och skönhetsupplevelser, böcker och kunskapstörst, resor och upptäckarglädje. Med dessa teman som utgångspunkt ger boken smakprov på olika delar av kulturhistorien. De medverkande har alla haft Rainer Knapas som inspirerande lärare, handledare och vän....läs mer 

Filosofiska citat

Filosofiska citat
Festskrift till Svante Nordin

Förr tjänade citat som regler och kära visdomsord. De övade också minneskonsten. »Filosofon är ett oändligt oväsen om ett oändligt väsen« - här finns många pregnanta, glansfulla men också dunkla och mångtydiga formuleringar att ta fram. Ibland lever citaten ett eget liv, men...läs mer 

Bernströms bestiarium

Bernströms Bestiarium
...en djurens nordiska kulturhistoria

Bernströms bestiarium" samlar ett överflödande rikt material av den spränglärde zoologihistorikern och språkvetaren John Bernström (1903-1989). Texterna rymdes ursprungligen i det stora samnordiska uppslagsverket Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk Medeltid (1956-1978). De ...läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 7. Det moderna genombrottet

Det moderna genombrottet

Under 1800-talets andra hälft genomgick Sverige en snabb omvandling. Näringarna släpptes fria och en rask industrialisering och urbanisering tog vid. Nationalismen bredde ut sig samtidigt som en massutvandring skedde till Amerika. Inom politiken fick kungamakten träda tillba...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 5. Gustavianska tiden

Gustavianska tiden

I alla tider har människor levt i inte en utan flera kulturer. Människan som sökande och meningsskapande varelse lockar ständigt forskare att ställa nya frågor till det förflutna. Mer än tidigare finns nu intresse för allmängiltiga ämnen, som synen på familj, kärlek och sexu...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 6. Karl Johantiden

Karl Johanstiden

Karl Johantiden är ett brytningsskede. Efter freden i Kiel och erövringen av Norge infaller en lång fredsperiod. Befolkningen växer rekordartat, till stor del en följd av skiftena och ett alltmer rationellt jordbruk. I religiöst avseende utmanas statskyrkan av olika väckelse...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 1. Medeltiden

Medeltiden

Författare: docent Jakob Christensson, professor Dick Harrison, professor Bertil Nilsson, professor Kjell Å. Modéer, professor Janken Myrdal, fil. dr Peter Carelli, professor Göran Dahlbäck, fil. dr Charlotte Christensen- Nugues, professor Birgitta Odén, professor Roger Qvar...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 2. Renässansen

Renässansen

Författare: docent Jakob Christensson, professor Kurt Johannesson, professor Lars-Olof Larsson, fil. dr Håkan Håkansson, professor Kjell Åke Modéer, docent Arne Losman, doktorand Sinikka Neuhaus, professor Birger Olsson, professor Magnus Nyman, docent Anna Götlind, dr Gullan...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 3. Stormaktstiden

Stormaktstiden

Författare: professor Gunnar Broberg, docent Johan Cederlund, docent Jakob Christensson, professor Allan Ellenius, professor Gunnar Eriksson, docent Gunlög Fur, fil. dr Peter Gillgren, docent Claes-Göran Holmberg, professor Anders Jarlert, professor Erik Kjellberg, professor...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 4. Frihetstiden

Frihetstiden

Frihetstiden är den fjärde delen av sammanlagt åtta. Den skildrar ett utrikespolitiskt försvagat Sverige som i stället för att föra krig fick inrikta sig på ekonomiska experiment. Textilmanufakturer och handelsfirmor blomstrade, lantbruket gjordes mer rationellt och boendet ...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 8. 1900-talet

1900-talet

1900-talet, folkhemmets, stadsplaneringens, skolreformernas, konsumismens, den sexuella frigörelsens, tekniktrons och miljötänkandets mångskiftande århundrade, är ämnet för den avslutande delen av "Signums svenska kulturhistoria". Media och då inte minst etermedia får stor p...

Jakob Christensson red.

läs mer 

Hjalmar Söderberg och schackspelet

Hjalmar Söderberg och schackspelet

I "Hjalmar Söderberg och schackspelet" kartläggs och analyseras först Söderbergs schackintresse, talang och kunskaper. I nästa led används de nyvunna insikterna för att analysera ett antal av Söderbergs texter.
Jesper Hall tar hjälp av sin bakgrund som professionell scha...

Jesper Hall

läs mer 

Läsarna

Läsarna
1800-talets folkväckelse och det moderna genombrottet

Det moderna genombrottet i svensk litteratur har i hundra år varit fixerat vid 1880-talet. Redan kring 1850 formerade sig folkväckelsen till kamp för religionsfrihet och reformer av kyrkan. Över hela landet uppstod spontant gemenskaper byggda på den enskildes personliga över...

Gunnar Hallingberg

läs mer 

Bortom beit

Bortom beit
Judiska tankar om öde och tid, oändlighet och godhet, blod och arv

Beit är den andra bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den har det numeriska värdet två. I en rabbinsk kommentar förklaras betydelsen av bokstavens symbolik med att "pluralism börjar med två" - det syftar på den dualism vi möter på alla livets områden: energi och materia, ma...

Jackie Jakubowski

läs mer 

Spår av lamed

Spår av lamed

Jackie Jakubowski skriver om judiska livsöden. Några av berättelserna berör vår tids mest omvälvande erfarenhet, Förintelsen. Andra handlar om människor som ifrågasatt gamla idéer och givit upphov till nya ideologier och teologiska tolkningar. Vi möter också gränsöverskridar...

Jackie Jakubowski

läs mer 

Den politiske Runeberg

Den politiske Runeberg

Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) är naturligtvis mest känd som en stor diktare, medan den politiska betydelsen av hans gärning ofta har kommit i skymundan. Runebergs liv och verk har sällan behandlats ur egentligt historiskt perspektiv, men i Den ...

Matti Klinge

läs mer 

Folkminnen

Folkminnen

Folkminnen var namnet på ett radioprogram som sändes varje vecka under åren 1990-2004. Där läste och kommenterade folklivsforskarna Bengt af Klintberg och Christina Mattsson lyssnarbrev om gamla och nya traditioner. Många av breven tog upp ämnen som aldrig tidigare har uppmä...

Bengt af Klintberg

läs mer 

Leva och låta leva i gamla Europa

Leva och låta leva i gamla Europa
Saint-Évremond, Metastasio, Fredenheim och Oxenstierna

Bjuder på essäer från 1600- och 1700-talets Europa. Vi lär känna en landsflyktig fransk livsfilosof, en uppburen men idag bortglömd kejserlig hovpoet, en nyadlad dandy på Skeppsbron och en poetiskt lagd ättling till en av de äldsta svenska statsmannasläkterna. Genom de fyra ...

Henrik Knif

läs mer 

Det var ingen tjusande idyll

Det var ingen tjusande idyll
Gustaf Hellström och hans tid

Gustaf Hellström var mycket mångsidig och det finns många aspekter att lägga på hans livsverk. Som utrikeskorrespondent och skönlitterär författare i fruktbar förening verkade han mitt i sin tid.
Hellström speglade den internationella arenan för den svenska allmänheten, a...

Lennart Leopold Eva Ström

läs mer 

Seneca

Seneca
Människosläktets lärare

Seneca var filosof och politiker i antikens Rom. För honom var filosofin en terapi mot själens oro, mot fruktan för döden och lyckans svängningar. Han var stoiker och ansåg att man med förnuftet kan undvika de felbedömningar som gör att man blir vred, girig, rädd, förtvivlad...

Bo Lindberg

läs mer 

Den trogne smugglaren

den trogne smugglaren
Viktor Rydberg och textens spegel

""Den trogne smugglaren"" vill ge en bild av Rydbergs författarskap ur ny och annorlunda vinkel. Med start i upptäckten att hans verk ofta innehåller en "självkommentar", uttryckt via symboler som sångmön, diktens skepp och skaldemjödet. Kommentarer som kan fogas samman till...

Tore Lund

läs mer 

Diktaren i sitt sekel

Diktaren i sitt sekel
Artiklar, tillfällesdikter och opublicerade manuskript i urval av Peter Luthersson och Anders Mortensen

I den mån eftervärlden har en bild av Bertil Malmberg, diktaren och ledamoten av Svenska Akademien, domineras den av föreställningar om politisk betänklighet och estetik för estetiken skull.
Peter Luthersson och Anders Mortensen har ställt samman en antologi som syftar...

Bertil Malmberg

läs mer 

Självskrivet

Självkrivet
Om självframställning i litteraturen

Självbiografi, minnen, dagbok, bekännelse, blogg... De litterära strategierna för självframställning känns aktuellare än någonsin. I boken Självskrivet undersöker Arne Melberg den litterära självframställningens moderna former. Självframställningen består gärna av ett minnes...

Arne Melberg

läs mer 

Min själ älskar så de främmande orden

Min själ älskar så de främmande orden
Essäer om ord och begrepp hos Gunnar Ekelöf

Gunnar Ekelöf är sannolikt den poet som har betytt mest för den svenska efterkrigslyriken. Hans vitala roll i vårt tankeliv ter sig lika given idag för samtidens främsta poeter, essäister och litteraturforskare. I den här volymen samlas elva av dem för att diskutera både kän...

Anders Mortensen (red.) Magnus Halldin (red.)

läs mer 

Ryktbarhetens ansikte

Ryktbarhetens ansikte
Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige

Kring sekelskiftet 1900 blev författare ofta föremål för personkulter. Deras namn och ansikten var varumärken som sålde mycket annat än litteratur. Ryktbarhetens ansikte handlar om författaren som celebritet, en tidigare outforskad aspekt av vår kulturhistoria.
Boken visa...

Andreas Nyblom

läs mer 

Författarrättens genombrott

Författarrättens genombrott

Författarens rätt till sitt verk har djupa rötter, ständigt omdiskuterade, ständigt utnyttjade för den ena eller andra ståndpunkten i en alltid aktuell debatt. Författarrätten föddes ur censurens fall, och den skapade förutsättningarna för uppkomsten av oberoende författarsk...

Gunnar Petri

läs mer 

Silvergåvor

Silvergåvor SV
Från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet

Susann Silfverstolpe, en av Sveriges främsta silverkännare, har tillsammans med två medarbetare i Kreml åstadkommit en synnerligen gedigen och aspektrik presentation och en komplett, vetenskaplig katalog över de magnifika silvergåvor som under 1600-talet skänktes av svenska ...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Kulturhjälten

Kulturhjälten
Viktor Rydbergs humanism

Viktor Rydberg (1828-1895) kämpade under hela sitt verksamma liv för humanistiska ideal. Ryktbarhet vann han som diktare. Mindre känd är han som forskare och kulturhistoriker. I en tid då såväl etik och människors lika värde som den fria forskningens ställning diskuteras fin...

Birthe Sjöberg Birgitta Svensson

läs mer 

Svenska operans födelse

Svenska operans födelse
Studier i gustaviansk musikdramatik

Under Gustav III utvecklades den svenska operan från ingenting till musikteater på hög europeisk nivå. Med den klassiska retoriken som metodiskt grepp belyser litteraturvetaren Skuncke och musikvetaren Ivarsdotter denna process genom att studera relationerna mellan text och ...

Marie-Christine Skuncke Anna Ivarsdotter

läs mer 

Jean-Jacques Rousseau, Genomskinlighet och hinder

Genomskinlighet och hinder

Nu har det andra av Jean Starobinskis båda huvudverk utkommit i svensk översättning. Det är Jan Stolpe som översatt hans Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder. Starobinski är en av samtidens främsta litteraturforskare och essäister, och boken är en inträngande an...

Jean Starobinski

läs mer 

Bellman levde på 1800-talet

Bellman levde på

Carl Michael Bellman dog utfattig 1795. Drygt tre decennier senare hade man rest ett monument över honom - det första över en person utan religiös eller kunglig anknytning. Under hela 1800-talet var Bellman en levande diktare. Epistlar och sånger sjöngs i sällskapslivet och ...

Johan Stenström

läs mer 

Ingemar Hedenius heliga rum

Ingemar Hedenius heliga rum
Sofokles - Kierkegaard - Mozart

Ingemar Hedenius, legendarisk Uppsalaprofessor i filosofi och känd som en av Sveriges stora intellektuella, dominerade länge den svenska debatten, inte minst som medarbetare i Herbert Tingstens Dagens Nyheter. Med boken Tro och vetande utsatte han svensk teologi och kyrka fö...

Thure Stenström

läs mer 

Strindbergiana, 17:e samlingen

Strindbergiana 17

Årets Strindbergiana är ägnad åt den iscensatte Strindberg. Freddie Rokem visar hur en tidig strindbergsk "brevdröm" föregriper "Ett drömspel". Två italienska bidrag diskuterar Giorgio Strehlers uppsättning av "Oväder" och Luca Ronconis av "Ett drömspel". Strindberg i radi...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 18:e samlingen

Strindbergiana 18

Den artonde samlingen Strindbergiana innehåller bidrag om bl. a: Intima teaterns förestående nyöppnande. Transponeringen av flera av Strindbergs verk till operor. Strindbergs fotografiska intresse, som sätts in i sitt historiska sammanhang. Flera bidrag gör jämförelser mell...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 12:e samlingen

Strindbergiana 12

»Var så god att kinematografera så mycket ni vill af min dramatik. Vänl. August Strindberg.« Detta välkända svar från Strindberg på en försiktig förfrågan från Gustaf Uddgren resulterade i att dennes hustru, direktrisen Anna Hofman, och biografägaren N.P. Nilsson, Häst-Nisse...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 13:e samlingen

Strindbergiana 13

Bidragen i denna den trettonde samlingen Srindbergiana berör dels diktarens sista levnadsår, dels eftervärldens syn på honom. Den ungerska litteraturhistorikern Eszter Szalcer skildrar Strindbergs kontakter med teosofen Georg Ljungström. Den amerikanske teaterforskaren John...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 15:e samlingen

Strindbergiana 15

I denna den femtonde samlingen av Strindbergiana kåserar Håkan Sandblad på Sveriges Radio om arbetet kring de uppmärksammade radiosändningarna av Strindbergs brev under jubileumsåret 1999-2000. Juridikprofessorn Ove Bring berättar om Strindberg och folkrätten, och Birgitta N...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 16:e samlingen

Strindbergiana 16

Årets Strindbergiana uppmärksammar försöket att återerövra Strindbergs Intinma Teater, den scen som han 1907 grundade tillsammans med August Falck. I oktober 2000 ägde Stockholm Strindbergsfestival rum i den snart hundra-åriga lagerlokalen vid Norra Bantorget. Om detta skriv...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 19:e samlingen.

Strindbergiana 19

Omslaget till den nittonde volymen av Strindbergiana pryds av en målning från 1885, utförd av Nils Kreuger som vistades i den franska konstnärskolonin i Grez-sur-Loing vid samma tid som August Strindberg. Genom ett litet detektivarbete har forskaren och författaren Kåa Wennb...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 20:e samlingen

Strindbergiana 20

Strindbergiana utkommer under våren med sin tjugonde volym. Den innehåller ett register över de många hundra artiklar som hittills förekommit i denna publikation och gjort den unik bland de litterära sällskapen i Sverige. I övrigt följer "Strindbergiana 20" den uppläggning s...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 21:a samlingen

Strindbergiana 21

På Gösta Gustavsons omslagsbild till den tjugoförsta samlingen av Strindbergiana har vi just mött författaren på hans sista promenad. Var har han varit? Vart är han på väg?
Röda rummet - den första moderna svenska romanen - kan ur ett teknikhistoriskt perspektiv ses so...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 22:a samlingen

Strindbergianan 22

Intima Teatern 100 år! Den 26 november 1907 invigdes Intima Teatern med urpremiären på Pelikanen. Strindbergiana firar jubilaren med flera artiklar om Intima Teatern och dess betydelse för svensk och internationell teaterkonst - och för Strindberg.
Övriga bidrag i den tj...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 23:e samlingen

Strindbergiana 23
Den europeiske berättaren

Strindberg steg en morgon i början av april 1898 ombord på tåget vid Gare du Nord i Paris för att resa hem till Sverige. Han hade då varit ute i Europa i femton år, från det han var trettiofyra tills han var fyrtionio. Han lämnade kontinenten, men inte de kontinentala idéern...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 24:e samlingen

Strindbergiana 24

"Och se, jag trodde icke mer att Universums gåta var löst, utan jag gick ut, ibland i ensamheten, ibland i sällskap för att tänka över Den Stora Oredan, i vilken jag dock slutligen upptäckte ett Oändligt Sammanhang.
Detta är boken om den Stora Oredan och det Oändliga Samm...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 25:e samlingen

Strindbergiana 25

August Strindberg betraktade samhället med misstänksamma ögon, allt medan hans hållning vred från 1880-talets revolutionär, över nietzschean, till 1900-talets profet. Hans kontroversiella person var ett tacksamt föremål för omgivningens behov: samhällsomstörtare, vilde eller...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Pli på pojkar

Pli på pojkar
Från Dumas till Kar de Mumma

Vid sidan av skolan var pojkboken under lång tid en viktig ideologiförmedlare till blivande män i Sverige och Västerlandet. ""Pli på pojkar. Från Dumas till Kar de Mumma"" behandlar svenska och utländska pojkboksklassiker, utgivna under närmare ett sekel från 1800-talets mit...

Conny Svensson

läs mer 

Den arabiska litteraturen

Den arabiska litteraturen

Den arabiska litteraturen" utgavs första gången 1964. Den fyllde redan då en generande lucka i kunskapen om världslitteraturen. Det ökande internationella utbytet frammanade ett behov av kunskap om de islamiska folkens kulturella bakgrund. I våra dagar är detta behov än mer ...

Christopher Toll

läs mer 

Draksådd

Draksådd
Den grekiska tragedin som politiskt tänkande

Under 400-talet före Kristus blomstrade en alldeles särskild konstform i Grekland. Den grekiska tragedin ställde alla de stora politiska och moraliska frågorna. Måste man lyda lagen? Har man rätt att göra uppror? Vem skall bestämma över de dödas kroppar?
De frågor som So...

Johan Tralau

läs mer 

Niccolos leende

Niccolos Leende
Historien om Machiavelli

Niccolò Machiavelli hör till förgrundsgestalterna och de ofrånkomliga referenserna inom det politiska tänkandet. Hans Fursten är en ständigt återutgiven klassiker. Maurizio Virolis biografi är emellertid inte en biografi om en tänkare utan om en handlingens man. ...

Maurizio Viroli

läs mer 

Världen enligt Runeberg

Världen enligt Runeberg
En biografisk-idéhistorisk studie om Johan Ludvig Runeberg

I samtida brev och i hustruns anteckningar kallas han vanligen "Rgb". Vem var Johan Ludvig Runeberg - denne märkligt svåråtkomlige person? Vad trodde han på? Var stod han politiskt? Vem älskade han? Forskarnas beskrivningar motsäger varandra. Den betydelse Runebergs diktning...

Johan Wrede

läs mer 

Sjutton Beethoven-variationer

Sjutton Beethoven-variationer

I denna festskrift till Åke Holmqvist står Ludwig van Beethoven i centrum. Jan Ling, Folke Abenius, Hans Pålsson och många fler berättar här om Beethovenbyster, Heiligenstadttestamentet, Beethovens skissböcker och okända taktstreck i Beethovens symfonier. Essäerna visar att ...

Carl-Gunnar Åhlén

läs mer 

Sionismen

Sionismen
En antologi

Sionismen är en av vår tids mest ifrågasatta och omdiskuterade ideologier. Den har sin upprinnelse i längtan efter en judisk stat som lösning på förföljelser av judar under årtusenden. Men vad innebär egentligen sionism? Svaret är inte sionisterna själva eniga om. Inte ens v...

Patrik Öhberg (red) Eli Göndör

läs mer 

erhållit Europa/vilket härmed erkännes

Erhållit Europa
Henry Parland-studier

Henry Parland (1908-1930) tycks ständigt vara på modet. Hans efterlämnade texter - dikter, prosastycken, artiklar, den ofullbordade romanen Sönder - fortsätter att förundra och fascinera såväl den läsande allmänheten som litteratur- och kulturforskare. Med anledning av hu...läs mer 

På fria villkor

På fria villkor
Edith Södergran-studier

När Edith Södergran utgav sina första diktsamlingar under 1910-talet var responsen blandad. Hennes lyrik representerade någonting nytt och uppseendeväckande och splittrade kritikerkåren. Nästan hundra år senare, när Södergrans dikter är en given del av den litterära kanon, g...läs mer 

Evert Taubes värld

Evert Taubes värld. Boken
Boken

Det har skrivits många texter om Evert Taubes liv. I »Evert Taubes värld« ligger fokus snarare på Taubes diktning. Och i stället för privatpersonen Evert presenteras här de roller som diktaren och estradören Taube valde att spela på offentlighetens scen. Det här är boken om ...

David Anthin

läs mer 

August Strindberg

August Strindberg
Ansikten och öde

"Har han blivit ateist?" frågade Georg Brandes sin bror Edvard i samband med en artikel August Strindberg hade låtit trycka i Politiken. "Jag trodde han var deist" - "Han är ateist sedan torsdag," löd Edvards svar. Episoden återspeglar den gängse bilden av Strindberg: som mo...

Elena Balzamo

läs mer 

Modernism, modernitet, musik

Modernism, modernitet, musik

Vi får följa denna utveckling från mitten av 1800-talet till slutet av 1960-talet med personer som Wagner, Baudelaire och Nietzsche, Schönberg, Stravinskij och Adorno, de italienska futuristerna och fransmännen kring den konkreta musiken i blickpunkten. Vi möter reflexioner ...

Gunnar Bucht

läs mer 

Folk jag aldrig mött

Folk jag aldrig mött
Porträtt

Vi känner många vi aldrig mött. Många av dem skulle vi onekligen vilja bli bättre bekanta med. Carina Burman har under åren kommit på god fot med många författare och starka historiska personligheter som hon aldrig mött. I den här porträttsamlingen skildras män och kvinnor ...

Carina Burman

läs mer 

En sommar med Montaigne

en sommar med Montaigne

"Låt oss ta oss tid att leva; låt oss följa naturen; låt oss glädjas åt nuet; låt oss inte jäkta för ingenting.« Så formulerar Montaigne sin slutliga visdom i det sista kapitlet i Essayer. I En sommar med Montaigne får Antoine Compagnon oss att upptäcka en somrig och uppfris...

Antoine Compagnon Jan Stolpe

läs mer 

Villa San Michele

Villa San Michele
Gästböckerna berättar

När gästhemmet öppnades 1950 för att ta emot författare, konstnärer, kompositörer, forskare och andra stipendiater fanns redan en gästbok på plats. De första åren skrev gästerna endast sina namn. Det dröjde några år innan man började skriva om sina upplevelser, om vad man få...

Anders Fahlbeck

läs mer 

Överraskningens poesi

Överraskningens poesi
Upplevelser av haiku

Kaj Falkman har samlat 50 års erfarenheter av kortdikten haiku i en allsidig belysning av diktens former och innehåll. Med 299 utvalda haiku från Sverige, Japan och ett dussin andra länder beskriver han vad som kännetecknar all haiku och vad som gjort den till en så omtyckt ...

Kaj Falkman

läs mer 

Den nya svenska filmen

Den nya svenska filmen
Kultur, kriminalitet och kakofoni

I boken ställs frågor om vithet, brott, främlingskap, sexualitet, funktionshinder och det rämnande folkhemmet i filmer om allt från Sverige under andra världskriget till den nya politiska samtiden i Millennium-trilogin. Flera populära filmer sätts under luppen, men också me...

Erik Hedling

läs mer 

Medeltiden i ord och bild

Medeltiden i ord och bild

Under nordisk medeltid var kyrkan inte bara en kristen kultplats utan även den viktigaste scenen för massmedial kommunikation. På väggarna inuti kyrkorna målades huvudsakligen scener ur Bibeln men här och var även sådant med ursprung i populärkulturen. Den mest spridda profa...

Sigurd Kvaerndrup Tommy Olofsson

läs mer 

Och nu börjar historien

Hjalmar Söderbergs novellkonst

Hjalmar Söderberg är kanske mest känd för sina romaner. Men han skrev också under hela sitt liv ett stort antal noveller. I denna bok studeras samtliga noveller av Söderberg som ingår i hans fem novellsamlingar, från Historietter (1898) till Resan till Rom (1929). Här finns...

Miranda Landen

läs mer 

Resan till Saaleck

Resan till Saaleck

Varför har det vackra så länge varit tabu inom modern konst och arkitektur? I Resan till Saalek behandlar Per Landin tre tyska konstskapare som vägleddes av en längtan efter skönhet och harmoni i den kaotiska nittonhundratalsvärlden. Alla tre ställde på olika sätt sin talang...

Per Landin

läs mer 

Diktaren i dialog

Diktaren i dialog
Polemik, enkätsvar och intervjuer

Bertil Malmberg var seismografiskt känslig för sin samtids mentala skred. Med nyfikenhet och analytisk skärpa rapporterade han i tidningar och tidskrifter om ideologiska och kulturella krängningar. Samtidigt uppträdde han privat och i offentligheten som ett utkorat och upphö...

Bertil Malmberg

läs mer 

En dos stryknin

En dos stryknin
Om gifter och giftmord i litteraturen

Snövit, Törnrosa, Madame Bovary, Thérèse Raquin, Pastor Gregorius och Fantomen är blott några exempel på personer som i litteraturen har drabbats av förgiftning. Framför allt gäller detta förstås annars offren i hundratals kriminalberättelser. En dos stryknin om gifter och g...

Olle Matsson

läs mer 

Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvist – ögonblickets diktare
Ögonblickets diktare och marknaden

Pär Lagerkvist formulerade redan som skolpojke drömmen om att bli en stor diktare. Verkligheten skulle överträffa drömmen. År 1951 tilldelades han Nobelpriset i litteratur. Men hur blev bangårdsförmannens son från Växjö en av 1900-talets mest omskrivna och aktade författare?...

Håkan Möller

läs mer 

Om människans historia

Om människans historia

I slutet av 1700-talet arbetade Jacob Fredrik Neikter, Skytteansk professor i Uppsala, med ett stort forskningsprojekt som han benämnde Människans historia. I fokus stod människornas raser, skiftande nationalkaraktärer, seder och bruk, som han ville hänföra till yttre...

Jacob Fredrik Neikter

läs mer 

Trädgårdarna i Kashmir

Trädgårdarna i Kashmir
och andra essäer

Folkliga träsnitt ställs mot porträtt och karikatyrer av den gustavianska kultureliten: Bellman, Martin, Sergel, Ehrensvärd... Ett annat aktuellt tema är relationen mellan mental sjukdom och konstnärlig kreativitet. Vi får här följa målarna Hill och Graffman på väg in i psy...

Sten Åke Nilsson

läs mer 

Filosoferna

Filosoferna
Det västerländska tänkandet sedan år 1900

Vad är egentligen modern filosofi? Vad har filosoferna haft för sig under de senaste 110 åren? Vilka har de stora frågorna varit? Vilka riktningar har dominerat och vilka tvister har skilt filosoferna i olika länder och med olika övertygelser från varandra? Är det sant att d...

Svante Nordin

läs mer 

Om kvinnligt och manligt...

Om kvinnligt och manligt
...och annat konstigt i medeltida ballader

Skämtballader från medeltiden handlar ofta om erotiska äventyr mellan kvinnor och män. Här finns en fränhet och fräckhet. Gunilla Byrman, professor i svenska språket, och Tommy Olofsson, docent i litteraturvetenskap, går i denna bok i glad närkamp med de föreställningar om s...

Tommy Olofsson Gunilla Byrman

läs mer 

Du gamla, du friska

du gamla, du friska
Från folkvisa till nationalsång

Att »Du gamla du fria« (från början friska) skulle bli Sveriges nationalsång kunde varken textförfattaren Richard Dybeck eller hans samtid föreställa sig. Det skulle ta lång tid, och det skedde trots motstånd och flera andra motkandidater. Den snart 170-åriga sången har hunn...

Märta Ramsten Eva Danielson

läs mer 

Olikhetens region och andra essäer

Olikhetens region

Här serveras tolv fristående essäer om litteratur. De kretsar dels kring välkända svenska diktare som Erik Gustaf Geijer, Erik Axel Karlfeldt, August Strindberg, Pär Lagerkvist och Göran Printz-Påhlson, dels kring tämligen aparta utländska författare som N. F. S. Grundtvig, ...

Rikard Schönström

läs mer 

Konstellationer

Konstellationer

Allt börjar med frågorna: Det eviga - betyder det något idag? Hur ser den akademiska friheten ut? När blir en samling människor en konstellation och vad innebär sådana sammanslutningar? Några av Sveriges främsta författare, forskare och kulturpersoner diskuterar. De talade ...

Johan Stenström Bengt Olle Bengtsson

läs mer 

Strindbergiana, 26:e samlingen

Strindbergiana 26

Tobias Dahlkvist analyserar hur självsvåldigt Strindberg och Otto Weininger använde varandras tankar. Elena Balzamo och David Gedin visar hur en översättningsgåta vecklar ut ett svunnet kulturlandskap. Erik van Ooijen argumenterar för att vi skall uppskatta ogräset i vetet m...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 27:e samlingen

Strindbergiana 27

»I stället för nekrolog« 2012 års Strindbergiana tar sitt motto från en artikel från 1912 av den ryske symbolisten Vladimir Pjast, vilken för hundra år sedan reste till Stockholm med en hälsning från de ryska symbolisterna till den döende August Strindberg. Om den ryska samt...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 28:e samlingen

Strindbergiana 28

Årets Strindbergiana ägnas den stora betydelse som översättningarna av Strindbergs verk har haft för uppfattningen av hans författarskap under olika perioder. De visar hur bilden av Strindberg skiftat beroende på vilka verk som har getts ut: Från symbolist till samhällskriti...

Strindbergssällskapet

läs mer 

En berättelse om två städer

En berättelse om två städer
Florens i dikt och verklighet

Huvudperson är staden Florens, i verkligheten och i litteraturen. Guideböcker om staden saknas inte, men här får resenärer och läsare information av annat slag. Det handlar om Florens som litterär miljö, om berömda författare och deras skildringar från Dante till våra dagar....

Conny Svensson

läs mer 

En resa i Finland

En resa i Finland
Zacharias Topelius skrifter XIII

Finlands utsatta läge, beskrivningen av det finska folket, landhöjningen, skogsskövlingen och djurskyddet är motiv som Zacharias Topelius behandlar i bildverket En resa i Finland. Finlands viktigaste samtida konstnärer medverkade med genrebilder och kulturlandskap målade enk...

Zacharias Topelius

läs mer 

Till en berättelse om tröst

Till en berättelse om tröst
Eyvind Johnson omläst

Eyvind Johnson är problematisk. Var han äkta norrbottning eller invandrad sörlänning, arbetarklass, kollektivist eller småborgare? Europé nämns han, men han är också hemlös, en flykting. Mats Tormod omläsning tar fasta på anomalierna i den etablerade bilden av författaren. ...

Mats Tormod

läs mer 

Botaniska bilder till allmänheten

Botaniska bilder till allmänheten
Om utgivningen av Carl Lindmans bilder ur Nordens flora

Bilder ur Nordens flora (1901-1905) var Sveriges första stora illustrerade flora tryckt i färg. Med hjälp av den nya färglitografiska tekniken kunde man massproducera bilder till ett överkomligt pris. Lindmans framgångsrika flora, som utkom i många upplagor, har i hög grad ...

Gunilla Törnvall

läs mer 

Linné och mentalsjukdomarna

Linné och mentalsjukdomarna

Linné är mest bekant för att ha skapat ordning bland växterna och djuren. Men han var professor i medicin och försökte även att systematisera sjukdomarna. Vid upprepade tillfällen föreläste han om Systema morborum - sjukdomarnas system och några av hans åhörare skrev ned vad...

Nils Uddenberg

läs mer 

Tikkanens blick

Tikkanens blick
En essä om Henrik Tikkanens författarskap, livsöde och personlighet

Henrik Tikkanens strävan att som författare ingripa i sina egna och samtidens trauman och livsvillkor är ett genomgående tema i Johan Wredes levande och mångbottnade porträtt av denne kontroversielle författare. Henrik Tikkanens författarskap ses här genom de historiska och ...

Johan Wrede

läs mer 

Lodjuret

Lodjuret

Ytterst få har haft närkontakt med lodjuret - Nordens tiger. Något fler har sett dess spår löpa genom de milsvida skogarna och känt spänningen av att vara djuret nära. Möjligen är det därför som lodjuret blivit ett av våra mest sägenomspunna rovdjur. Dess ögon var lysande...läs mer 

Den dolda kvinnomakten

Den dolda kvinnomakten
500 år på Skarhults slott

Det var ofta hustrun som i praktiken bestämde över hushåll och ekonomi, inte minst i herrskapskretsar. När det visade sig att maken inte var av det rätta virket fick hustrun rycka in och rädda situationen. Denna bok, med skånska Skarhults kvinnor som exempel, handlar om hur ...

Alexandra von Schwerin

läs mer 

Strindbergiana, 29:e samlingen

Strindbergiana 29
"Strindberg och jag"

Staffan Westerberg tampas med August. Anna Pettersson beskriver arbetet med sin uppmärksammade uppsättning av Fröken Julie. Emma Goldmanns, Lizzy Lind af Hagebys och Franz Kafkas förhållande till Strindberg genomlyses likväl som Shakespeares stora betydelse för den svenske d...läs mer 

Ultra & Quosego

Ultra och Qousego

Ultra & Quosego var språkrör för modernistiska författare under det finländska 1920-talet och var forum för ny litterär begåvning och kritik. Tidskrifterna var en drivande kraft i kampen mellan modernism och traditionsbundenhet. Nu finns dessa båda tidskrifters samtliga numm...läs mer 

Prins Eugen

Prins Eugen (fasetter)
Fasetter ur ett liv

I Prins Eugen – fasetter ur ett liv , som ges ut i samband med den stora jubileumsutställningen på Waldemarsudde, tecknas för första gången en helhetsbild av personen och människan Prins Eugen och hans livsgärning. Han var inte bara konstnär, formgivare och konstsamla...läs mer 

Passagearbetet. Band 1

Passagearbetet band 1
Paris 1800-talets huvudstad, band 1

Under olika rubriker samlas tankar, fantasieggande citat, minimala essäer, ögonblicksbilder och hugskott. Man kan när och var som helst dyka ner i detta verk, en labyrint av tankebilder där Paris - med dess passager, historiska gestalter, mode och arkitektur, författar- och ...

Walter Benjamin

läs mer 

Passagearbetet. Band 2

Passagearbetet band 2
Paris 1800-talets huvudstad, band 2

Under olika rubriker samlas tankar, fantasieggande citat, minimala essäer, ögonblicksbilder och hugskott. Man kan när och var som helst dyka ner i detta verk, en labyrint av tankebilder där Paris - med dess passager, historiska gestalter, mode och arkitektur, författar- och ...

Walter Benjamin

läs mer 

Julius Kronberg

Julius Kronberg
Måleriets triumfator

Många av 1800-talets konstnärer som hyllades medan de levde kritiserades starkt efter sin bortgång. Idag är dessa konstnärer näst intill bortglömda. Konstnären Julius Kronberg är en av dem. Hans illusoriska 1800-talsmåleri överöstets av lovord under hans verksamma tid och St...

Tomas Björk

läs mer 

En sommar med Proust

En sommar med Proust

Denna lilla utsökta volym visar att Prousts roman kan läsas på lika många sätt som det finns läsare. Följ dess åtta författare, samtliga framstående Proustkännare, till salongerna, teatrarna och bordellerna i Paris, till stranden längs den normandiska kusten och till frågan ...

Antoine Compagnon Jan Stolpe

läs mer 

En sommar med Baudelaire

En sommar med Baudelaire

Baudelaire, skymningens, skuggans och saknadens diktare, vad har han med sommaren att göra? Författaren till Det ondas blommor är en sårad och bitter människa, både genial och grym. Än i dag kan hans dikter chocka unga gymnasister. M...

Antoine Compagnon

läs mer 

Biskop Brasks måltider

Biskop Brasks måltider
Svensk mat mellan medeltid och renässans

I denna bok får vi en levande och ny bild av den svenska matkulturen i början av 1500-talet. Utgångspunkt är biskop Brasks hushållspraktika, som är en unik och rikhaltig källa från tiden att ösa ur. Vi får inte bara veta vad man åt och hur man tillagade maten utan också hur ...

Magnus Gröntoft (red.)

läs mer 

Rule Britannia!

Rule Britannia
Om personer, situationer & egenheter under 200 år av brittisk historia.

Johan Hakelius gjorde stor succé med sina skildringar av excentriska britter i böckerna Döda vita män och Ladies. Nu följer han upp dem med en samling underhållande historier om personer, situationer och egenheter under 200 år av brittisk historia. Läs om Jane ...

Johan Hakelius

läs mer 

Rule, Britannia! (pocket)

Rule Britannia Pocket
Om personer, situationer & egenheter under 200 år av brittisk historia.

...

Johan Hakelius

läs mer 

Ladies (pocket)

Ladies NY

Det är något särskilt med engelska damer. De är excentriska, slår in landet i chintz och ser till att grädden är tillräckligt »clotty«. Ladies är berättelsen om Margaret, hertiginna av Argyll, som föll ned i ett hisschakt och blev nymfoman, om Sylvia Brett, uppvuxen vid Wind...

Johan Hakelius

läs mer 

Djursholm (pocket)

Djursholm_pocket
Sveriges ledarsamhälle

Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där. Författaren Mikael Holmqvist, som intervjuat ett stort antal boende och arbetande i Djursholm och genomfört omfattande fälts...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Påskharen

Påskharen
Folklore om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda

I Påskharen finns nya »klintbergare« som handlar om månens fläckar, nedpålade döda och vandrande skogar samlade. Vi får också veta mer om mustiga ordstäv, ordspråk och andra folkliga uttryckssätt. Den älskade svenska granen får sitt eget kapitel, liksom påskharen och Carl vo...

Bengt af Klintberg

läs mer 

Ikea – en kulturhistoria

IKEA

Föreställningar om Sverige som ett demokratiskt, solidariskt och socialt rättvist välfärdssamhälle används för att marknadsföra bokhyllan "Billy" och soffan "Tylösand". Men även staten Sverige lyfter fram Ikea för att blåsa liv i den nationella identiteten och lansera Sverig...

Sara Kristoffersson

läs mer 

Mycket min David Sprengel

Mycket min David Sprengel
Brev från Anna Branting till David Sprengel

Breven som följde från Anna till David är förtroliga och avslöjande, men också fyllda av en längtan efter ett annat liv. Med introduktion och kommentarer av Lisbeth Larsson....

Lisbeth Larsson

läs mer 

Övermod

Övermod
Utsvävningar och lätta stycken

Det kan också betyda dumdristighet och livsglädje och har alltid något självsvåldigt över sig. Ingela Lind skriver om en samling gestalter, ofta kvinnor, som drivs av övermod, eller anklagas av andra för att ha det. Här finns korta och långa stycken om Anna Karenina, Nathali...

Ingela Lind

läs mer 

Geijerarvet

Geijerarvet omslag
En släkthistoria om dikt och galenskap

Vissa har kallat det en religiös kult, med ritualer, följare och avfällingar, andra pratar med stolthet om det speciella arvet. Bland ättlingarna till Erik Gustaf Geijer finns kända politiker, författare och skådespelare, både nutida och dåtida. Gemensamt har de sin berömde ...

Lars Lönnroth

läs mer 

Up and down stairs

Up and down stairs
Livet på engelska slott och herresäten i verkligheten

Utifrån memoarer, brev och räkenskapsböcker ger Jeremy Musson en helhetsbild av tjänstefolkets dagliga liv. Han skildrar också hur de stora hushållen förändrades genom tiderna: från den överdådiga skrytkonsumtionen under den georgianska perioden till 1900-talet då de båda vä...

Jeremy Musson

läs mer 

Dödens teater

Dödens teater
Kungliga svenska begravningar under 500 år

Alltifrån Gustav Vasas begravning då man för första gången i Sverige kunde se en högtidlig procession av kontinentalt slag till de förenklade ceremonierna som följde med 1900-talet. Innebörden av en monarks begravning är än idag – liksom en gång vid Gustav Vasas jordafärd – ...

Lena Rangström

läs mer 

Svenska möbler

Svenska möbler NY
Folkhemsform i ull, jakaranda, furu och bok 1949–1970

Under denna epok tillverkades en mängd modeller av vilka några var storsäljare, somliga blev klassiker och många glömdes bort. I Svenska möbler återges 600 moderna möbler i färg och varje modell får sin historia berättad. ...

Andreas Siesing

läs mer 

Silver gifts

Silvergåvor eng
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Silver gifts (Russian)

silvergåvor rysk
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Strindbergiana, 30:e samlingen

Strindbergiana 30

Dubbeljubileet firas bl.a. med ett återtryck av vad Thomas Mann, Albert Camus, Hermann Hesse med flera svarade på den fråga om Strindbergs betydelse för deras författarskap som ställdes till dem på Strindbergs hundraårsdag....

Strindbergssällskapet

läs mer 

Vägen

Vägen
Fem kinesiska filosofer om konsten att leva

Harvards populäraste kurs är en kurs i kinesisk filosofi som professor Michael Puett ger för fulla hus; 1 000 studenter fyller universitetets salar varje termin. Hur kommer det sig? Kanske för att kursen utmanar våra vanligaste föreställningar om vägen till ett bättre liv. ...läs mer 

Strindbergiana, 31:a samlingen

Strindbergiana 31

I denna volym av Strindbergiana ingår flera tidigare inte utgivna brev av Strindbergs hand, varav ett är ett brev till »en okänd« som inleds: »Heders-Idiot! Jag hör att Du redan beträckat fädernesjorden!« Vid sidan av breven innehåller utgåvan översättningar av tidigare oö...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Strindbergiana, 32:a samlingen

Strindbergiana
Denna volym Strindbergiana, nummer 32 i ordningen, lyfter fram August Strindberg som den mångkonstnär han var. Ett flertal av Strindbergs olika intressen, talanger och ambitioner behandlas i volymens texter, vars upphovsmän alla är erfarna och mycket kunniga Strindbergsläsare.

...

Strindbergssällskapet

läs mer 

Monstret i mig

Monstret i mig
Myter om gränser och vilddjur

Längs vägen möter Johan Tralau dessutom bevingade lejon, fornnordiska vargmän, ekträd, labyrinter, zoologi, stjärnor och en flod som rinner åt fel håll. Ur allt detta framträder en insikt: att myten övar oss i att leva med vår aggressivitet och vårt begär, att leva som civi...

Johan Tralau

läs mer 

Strindbergs lilla röda

Strindbergs lilla röda

Den har kallats »Sveriges första moderna roman«. Röda rummet av August Strindberg utkom första gången 1879 och väckte omedelbart stor uppmärksamhet. Sedan dess har boken utkommit i över 140 utgåvor, filmatiserats, blivit serieroman, översatts till ett otal språk. Få svenska ...

Nina Ulmaja Alexandra Borg

läs mer 

Harpan och järnet

Harpan och järnet
Järnbrukens musik under 500 år

Norra Uppland är den svenska järnbruksindustrins vagga. Där finns också rötterna till det enda svenska musikinstrumentet – nyckelharpan. I över 500 år har nyckelharpan och de norduppländska järnbruken levt sida vid sida. Att ett musikinstrument och en näringsgren så nära hör...

Eva Wernlid Peo Österholm

läs mer 

Farsoter och epidemier

Farsoter och epedemier
En historisk odyssé från pest till ebola

Infektionssjukdomar är också ett vardagligt problem för de allra flesta av oss. Per-Erik Åbom beskriver både gångna och nutida farsoter ur såväl medicinsk som kulturhistorisk synvinkel....

Per-Erik Åbom

läs mer